Sikhs In nederland

     sikhs.nl                                                                                                                                                                                                                      home | contact us | site map  

Luistert allen naar de eeuwige waarheid; degene die lief heeft zal God verkrijgen. -Guru Gobind Singh  

Rehat Maryada: Sectie Zes

 

 
Hoofdstuk XIII - Het Panth-ische (Sikh gemeenschaps-) leven
 
Artikel XXII - Facetten van het Sikh gemeenschapsleven
 
De essentiŽle facetten van het 'Panth'ische leven zijn:
          1. Goeroe Panth (De Goeroe status van de Panth)
          2. De amrit ceremonie.
          3. De voorschriften voor tuchtiging bij dwalingen
          4. De voorschriften bij gemeenschappelijke beslissingen
          5. Het in beroep gaan tegen locale beslissingen     
 
 
Artikel XXIII - De Goeroe status van de Panth
 

Het concept van dienstverlening is niet beperkt tot het koelte toewaaien van de congregatie,  dienstverlening in de langaar, etc. Een sikh zijn gehele leven is een leven van liefdadige inspanning. De beste dienstverlening is die, welke bij weinig inspanning het meeste goed doet. Dit kan worden bereikt door georganiseerde collectieve actie. Daarom dient een sikh naast zijn persoonlijke verplichtingen, ook zijn verplichtingen jegens de gemeenschap te vervullen. Deze gemeenschap heet de panth. Elke sikh dient onderdeel te zijn van de panth.

a. De Goeroe Panth (Goeroe status van de panth) betekend de gehele verzameling van toegewijde gedoopte sikhs. Deze verzameling werd gekoesterd door alle tien de Goeroes en de tiende Goeroe gaf het zijn definitieve vorm en kende het de status van Goeroe toe.
 
 
Artikel XXIV - De Initiatie-ceremonie of Doop

a. De amrit ceremonie (Initiatie-ceremonie of Doop) dient te worden voltrokken op een speciale plek niet toegankelijk voor publiek.

b. Op de plek waar amrit toegediend gaat worden, dient de Goeroe Granth Sahib te worden geÔnstalleerd (en ceremonieel te worden geopend). Ook dienen er zes toegewijde gedoopte sikhs aanwezig te zijn, waarvan er een de Goeroe Granth Sahib verzorgt terwijl de andere vijf amrit toedienen. Deze groep mag ook sikh vrouwen bevatten. Zij moeten allen een bad hebben genomen en hun haren hebben gewassen.

c. Geen van de  vijf geliefden die amrit toedienen mag gehandicapt zijn zoals, blind, blind aan een oog, lam, gehandicapt aan een been of arm of lijdend aan een chronische ziekte. Ook iemand die inbreuk heeft gemaakt op de sikh discipline en principes kan geen deel van vijf uitmaken. Zij dienen allen toegewijde gedoopte sikhs te zijn met voorbeeldig gedrag.  

d. Elke man of vrouw uit elk land, religie of kaste die het Sikhisme omhelst en daarin gelooft heeft het recht op amrit.

De persoon die gedoopt wordt dient niet te jong te zijn; hij of zij dient in staat te zijn zelf beslissingen te nemen. De persoon die gedoopt gaat worden moet een bad hebben genomen, zijn haren hebben gewassen en alle vijf de K's dragen - Kesh (ongeknipt/ongeschoren haar), Kirpan (zwaard) aan een gordel, Kachhehra (voorgeschreven shorts), Kanga (Kam gestoken in het opgebonden haar), Karha (ijzeren armband). Hij/zij mag geen symbool van een andere religie dragen. Hij/zij mag niet blootshoofds zijn of een pet dragen. Hij/zij mag geen sieraad dragen door een piercing in enig deel van het lichaam. De persoon die gedoopt gaat worden moet respectvol, met gevouwen handen, met het gezicht naar de Goeroe Granth Sahib staan. 

e. Iedereen die opnieuw gedoopt wil worden na het begaan van een dwaling dient apart te worden genomen en de vijf geliefden, de aanwezige congregatie, dienen hem/haar een straf toe te kennen

f. Een van de vijf geliefden, die de amrit ceremonie voorgaan, dient de regels van het sikh geloof, aan diegenen die gedoopt worden, uit te leggen:

Het sikh geloof bepleit de verzaking van het aanbidden van elk (door mensen gemaakt) voorwerp, en het in liefdevolle toewijding aanbidden van, en mediteren over, de Ene God. Om dit te bereiken zijn de voornaamste middelen:

 • het uitoefenen van Gurbani en het volgen van zijn leerstellingen,
 • het bijdragen in de diensten van de congregatie en het verlenen van diensten aan de Panth,
 • het verrichten van liefdevolle inspanning (ten goede van anderen),
 • het liefhebben van Gods naam (liefdevolle bezinning op de ervaring van het Goddelijke),
 • het leven naar de regels van een sikh na de doop. Etc.

Hij dient dit af te sluiten met de vraag: Zijn jullie (of ben jij) bereid deze religie vrijwillig en met blijdschap te accepteren?

g. Bij een positief antwoord van de dopelingen, dient een van de vijf geliefden de Ardas uit te voeren ter voorbereiding van het doopsel en hukam (order) te ontvangen. De vijf geliefden dienen dicht naar schaal te komen ter bereiding van de amrit (Goddelijke nectar).

h. De schaal dient van zuiver ijzer te zijn en moet op een zuivere ijzeren ring of op een andere degelijke steun te worden geplaatst.

i. In de schaal dient zuiver water met suiker kristallen (suiker koekjes) te worden gedaan en de vijf geliefden dienen er omheen te gaan zitten in de bir houding. Een ervan zal de hieronder genoemde teksten reciteren.

[Note: Het zitten in de bir houding houdt in dat het lichaam rust op het rechterknie terwijl het linkerbeen verticaal wordt gehouden met de knie omhoog] 

j. De te reciteren teksten zijn: De Japji, de Jaap, de tien Sawayyas (te beginnen bij "sarawag sud"), de Bainti Chaupai (vanaf "hamri karo hath dai rachha" tot en met "susht dokh te leho bachai"), de Anand Sahib (de eerste vijf stanzas en de laatste Ė 40e - stanza).

k. Een van de vijf geliefden, die de teksten reciteert dient de rand van de schaal vast te houden met zijn linkerhand terwijl hij het water blijft roeren met een khanda (dubbel snijdend zwaard) in zijn rechterhand. Hij dient dit te doen met opperste concentratie. De overige van de geliefden houden de rand van de schaal met beide handen vast en concentreren zich geheel op de amrit (goddelijke nectar).

l. Na het afronden van het reciteren, dient een van de geliefden de Ardas uit te voeren.

m. Alleen die dopelingen die hebben deelgenomen aan de gehele amrit ceremonie kunnen worden gedoopt. Iemand die aanschuift terwijl de ceremonie gaande kan niet worden gedoopt.

n. Na de uitvoeren van de Ardas (zie l. hierboven) en denkende aan onze Vader, de tiende Meester, de drager van de kalgi, dient elke dopeling te gaan zitten in bir positie, zijn/haar handen hol te houden met de linkerhand onder hun rechterhand en vijf maal de amrit (Goddelijke mengsel) te drinken als een van de geliefden dit mengsel in hun holle handen schenkt onder het uitroepen van: Zeg, Waheguru ji ka Khalsa, Waheguru ji ki Fateh! (De Khalsa behoort tot Waheguru, ook aan hem is de overwinning!) De persoon die gedoopt wordt dient na het drinken van de amrit (Godendrank) telkens te herhalen: Waheguru ji ka Khalsa, Waheguru ji ki Fateh. Dan dienen vijf handenvol amrit (Goddelijk mengsel) in de ogen van de dopeling te worden gesprenkeld en nog vijf in zijn/haar haren. Elke sprenkeling dient vergezelt te gaan met de uitspraak van diegene die de doop toedient van "Waheguru ji ka Khalsa, Waheguru ji ki Fateh" waarna de dopeling deze spreuk herhaald.

[Opm.Ned.Vert.: De amrit word effectief in het gezicht gesprenkeld. Daar de dopelingen een tulband dragen word deze aan de bovenkant 'geopend' zodat de haren kunnen worden besprenkeld.]

Wat er over is van de amrit na het toedienen aan alle individuele dopelingen dient door alle gedoopten (mannen en vrouwen) samen, nippend, te worden opgedronken.

o. Hierna zullen de vijf geliefden, samen in koor, de naam van Waheguru meegeven aan allen die de Goddelijke doop hebben ontvangen. Vervolgens moeten ze de mul mantar (basis-geloofsovertuiging, kern-hymne) reciteren en worden de nieuw gedoopte verzocht deze te herhalen:

ik aunkar satnam karta purakh nirbhau nirwair akal murat ajuni saibhang gur prasad

p. Hierna dient een van de vijf geliefden aan de gedoopte de Rehat (discipline van de orde) uit te leggen: Vandaag zijn jullie herboren in het huishouden van de ware Goeroe, hiermee eindigt voor jullie de cirkel van migratie en zijn jullie toegetreden tot de Khalsa Panth (orde). Jullie spirituele vader is nu Goeroe Gobind Singh en jullie spirituele moeder is Mata Sahib Kaur. Jullie geboorteplaats is Kesgarh Sahib en jullie plaats van oorsprong is Anandpur Sahib.

Jullie, als kinderen van een vader, zijn, onderling en ten aanzien van andere gedoopte sikhs, spirituele broers en zusters. Jullie zijn geworden de pure Khalsa en hebben hiermee afstand gedaan van jullie vroegere afkomst, beroepsmatige achtergrond, karma  en geloof; wat inhoud dat jullie alle verbintenissen met jullie kaste, afkomst, geboorte, land, (vorige) geloof etc. hebben opgegeven. Jullie zullen niemand  anders dan Akal Purkh (het Ene Tijdloze Wezen) aanbidden - geen god, godin, incarnatie of profeet. Behalve de tien Goeroes en hun Gurbani zullen jullie niemand anders beschouwen als verlosser. Jullie worden verondersteld Gurmukhi te kennen. (Als je het niet kent dien je het te leren). En te reciteren, of te luisteren naar het reciteren van, de hieronder genoemde op schrift gestelde composities, waarvan de dagelijkse herhaling is verordend, elke dag:

 1. De Japji Sahib
 2. De Jaap Sahib
 3. De tien Swayyas (Quartrains), te beginnen bij "sarawag sudh"
 4. De Sodar Rahiras en
 5. De Sohila

Daarnaast dienen jullie te lezen, of te luisteren naar recitatie, uit de Goeroe Granth en altijd bij je te dragen de vijf K's: De Kesh (ongeknipt/ongeschoren haar), De Kirpan (zwaard in schede) [Opm: De lengte van het te dragen zwaard is niet voorgeschreven], de Kacchehra [Opm: De Kachhehra (Boxer-achting kledingstuk) mag gemaakt zijn van elke stof, maar de pijpen mogen niet langer zijn dan tot net over de knieŽn], de Kanga (kam), de Karha (ijzeren armband) [Opm: De karha dient gemaakt te zijn van puur ijzer].

De hieronder genoemde zaken zijn verboden:

 1. Het onteren van het haar (knippen, verwaarlozen etc.).
 2. Het eten van kuttha (vlees van een dier dat op Moslim wijze is geslacht of bereid.)
 3. Het plegen van overspel.
 4. Het gebruik van tabak.

In het geval van het begaan van een van deze zaken moet de zondaar worden herdoopt. Als het onbedoeld, onbewust of tegen zijn wil is gedaan, hoeft de zondaar niet gestraft te worden. Jullie dienen geen familie relatie aan te gaan met een afvallige sikh (die ongeknipt/ongeschoren haar had maar het heeft afgeknipt) [Opm.Ned.Vert: Vroeger stond het knippen of scheren 1 op 1 gelijk aan het niet meer geloven] of met een sikh die rookt. Jullie moeten te allen tijde bereid zijn de panth en de gurduwaras te dienen. Jullie moeten een tiende van jullie inkomsten besteden aan de Goeroe. In het kort dienen jullie te leven naar de leer van de Goeroe in alles wat jullie doen.

Jullie dienen, als khalsa een hechte gemeenschap te vormen  overeenkomstig de principes van het Khalsa geloof. Als jullie vergissingen maken ten aanzien van de Khalsa discipline (de Rehat), dienen jullie jezelf te melden bij de Khalsa congregatie en vergeving te vragen. En jullie dienen in de toekomst dergelijke vergissingen te vermijden.

q. De volgende personen zullen vatbaar zijn voor straf

 1. Eenieder die (familie) relaties onderhoud met elementen die vijandig staan ten opzichte van de Panth inclusief de minas (onverlaten/bedriegers), de masands (personen, vroeger verbonden met locale sikh gemeenschappen als vertegenwoordigers van de Goeroe maar sindsdien in diskrediet geraakt door hun fouten en dwalingen), volgers van Dhirmal of Ram Rai, etc. gebruikers van tabak, moordenaars van baby dochters en afvallige sikhs.
 2. Iemand die eet of drinkt van hetzelfde bord of uit dezelfde beker als ongedoopte of gevallen sikhs
 3. Iemand die zijn baard verft.
 4. Iemand die zijn zoon of dochter uithuwelijkt uit financieel gewin.
 5. Gebruikers van verdovende middelen (hash, opium, alcohol, tabak, cocaÔne, etc.)
 6. Iemand die ceremonies of gebruiken, die in strijd zijn met gurmat, organiseerd of bijwoont.
 7. Iemand die verzaakt in het onderhouden van de Rehat.

r. Na deze uitleg dient een van de vijf geliefden de Ardas uit te voeren.

s. Daarna dient de sikh die de Goeroe Granth Sahib verzorgt Hukam voor te lezen. Als er zich tussen de gedoopten personen bevinden die nog niet eerder een naam, in overeenstemming met de sikh naamgevingsceremonie, hebben ontvangen dienen deze afstand te doen van hun vroegere naam. Ze krijgen een nieuwe naam die begint met de eerste letter van de ontvangen Hukam

t. En ten slotte dient de karhah prashad te worden uitgedeeld. Alle nieuw gedoopte sikh mannen en vrouwen dienen de karhah prashad te krijgen uit de zelfde kom. 
Artikel XXV - Methode voor het opleggen van straffen

a. Elke sikh die inbreuk heeft gepleegd tegen de naleving van de sikh discipline dient een nabijgelegen congregatie te benaderen en zijn misstap  te bekennen ten overstaan van de congregatie.

b. De congregatie dient dan (in het heilige bijzijn van de Goeroe Granth Sahib) uit hun midden vijf geliefden te kiezen die de fout van de boeteling beoordelen en een voorstel doen voor een straf (tuchtiging) voor zijn misstap.

[Opm.Ned.Vert.: Er kan niet gesproken worden van congregatie als de SGGS daarbij niet aanwezig is]

c. De congregatie dient geen onverzoenlijk standpunt in te nemen ten aanzien van de vergeving. Noch dient de dader zijn straf te betwisten. De opgelegde straf dient een of andere vorm van dienstverlening te zijn, in het bijzonder dienstverlening in de vorm van handarbeid.

d. Tenslotte dient de Ardas te worden uitgevoerd voor verbetering.
 
 
Artikel XXVI - Methode voor het nemen van Gurmatta (heilig besluit)

a. De Gurmatta (heilig besluit) kan alleen op een onderwerp betrekking hebben dat gevolgen heeft voor de fundamentele principes van het sikh geloof en de instandhouding daarvan, zoals vragen die betrekking hebben op het onderhoud of de status van de Goeroes of de Goeroe Granth Sahib of de onaantastbaarheid van de Goeroe Granth Sahib, de Goddelijke doop, de sikh discipline en manier van leven, de identiteit en het structurele raamwerk van de Panth

Gewone kwesties van religieuze, opvoedkundige, sociale of politieke aard kunnen worden afgehandeld met slechts een Matta [resolutie of besluit].

b. Een Gurmatta [heilig besluit] kan alleen worden genomen door een selecte vooraanstaande Panthische groep of een representatieve bijeenkomst van de Panth.

 
Artikel XXVII - Beroep aantekenen tegen lokale beslissingen  

Bij de Akal Takht kan een beroep worden aangetekend tegen beslissingen van lokale congregaties.

Bovenstaande is een bewerkte tekst uit het boek 'Sikh Reht Maryada' gepubliceerd door het Dharam Parchar Committee (Shiriomani Durdwara Parbhandak Committee, Armritsar) in July 1997.

 

Hoofdstuk XII - Onbaatzuchtig werk

Bijlage A: Verklarende woordenlijst

 
See Also   :  Wij zijn geen symbolen
              :  De Khalsa 
              :  De Kirpaan van de Sikhs 
              :  Warrom vieren Sikhs de Vaisakhi 

 

 

 
 

All rights reserved (c) www.sikhs.nl