Sikhs In nederland

     sikhs.nl                                                                                                                                                                                                                      home | contact us | site map  

Luistert allen naar de eeuwige waarheid; degene die lief heeft zal God verkrijgen. -Guru Gobind Singh  

Rehat Maryada: Sectie Vier

 

 
Hoofdstuk X - Geloof, Naleving, Plichten, Taboes en Ceremonies. (contd.)
 
Artikel XVIII - Anand Sanskar (Letterlijk: Vreugdevolle Ceremonie)

a. Een sikh man en vrouw dienen het huwelijk aan te gaan zonder hun respectievelijke kaste of afkomst in beschouwing te nemen.

b. De dochter van een sikh moet een sikh trouwen.

[Opm.Ned.Vert. Het wordt hier als vanzelfsprekend beschouwd dat een zoon altijd met een sikh meisje trouwt]

c. Een sikh huwelijk dient te worden ingezegend door middel van de Anand Sanskar (huwelijksceremonie).

d. Een kind-huwelijk is voor sikhs taboe.

e. Zodra een meisje huwbaar wordt, fysiek, emotioneel en krachtens rijpheid van karakter, dient een passende huwelijkspartner gevonden te worden zodat zij kan trouwen in de Anand (huwelijks) ceremonie.

[Opm.Ned.Vert. In feite geld dit natuurlijk ook voor jongens]

f. Een huwelijk hoeft niet te worden voorafgegaan door een verlovingsceremonie. Maar als een verlovingsceremonie gewenst is dan dient er een congregatie bijeenkomst te worden gehouden (in het huis van de jongen) waarin, na het uitvoeren van de Ardas voor de Goeroe Granth Sahib, een kirpan, een stalen armband en wat zoetigheden aan de jongen kunnen worden gegeven.

[Opm.Ned.Vert.: Wat hier omschreven word zijn regionale, Punjabi tradities zoals de Sagan en Chuny ceremonies. Ook voor het meisje bestaan dergelijke tradities]

g. Het consulteren van horoscopen om te bepalen welke dag of datum veelbelovend is of het op een andere manier vaststellen van de dag van het huwelijk is manmat (heiligschennis). Elke dag die beide partijen geschikt vinden na onderling overleg kan worden gekozen.

h. Het dragen van bloemen of vergulde gezichtsversiering, decoratieve hoofddeksels of rode draad banden om de pols ter ere van voorouders, het dopen van voeten in melk vermengt met water, het snijden van een bes van de jandi (Prosopis spicigera) struik, het vullen van een aarden pot, de ceremonie van terugtrekking in geveinsd misnoegen onderwijl versjes opzeggend, het uitvoeren van havens (offervuur), het installeren van een vedi (een houten luifel of paviljoen waaronder Hindoe huwelijken worden gehouden), (erotische) danseressen, het drinken van alcohol houdende drank is allemaal manmat (heiligschennis).

i. Het huwelijkse gezelschap dient zo klein te zijn in aantal mensen als de familie van de bruid wenst. De twee partijen dienen elkaar te groeten met het zingen van gurbani en tenslotte met de sikh groet 'Waheguru ji ka Khalsa, Waheguru ji ki Fateh'.

j. Voor de huwelijksvoltrekking komt de congregatie bijeen in het bijzijn van de Goeroe Granth Sahib. De congregatie of de ragis dienen hierbij hymnen te zingen. De jongen en het meisje dienen te gaan zitten met het gezicht naar de Goeroe Granth Sahib. Het meisje zit links van de jongen. Na het vragen van de toestemming van de congregatie, verzoekt de voorganger van het huwelijk (dit kan zowel een man als een vrouw zijn) de jongen, het meisje en hun ouders of voogden op te staan om Ardas uit te voeren voor de start van de Anand (huwelijks) ceremonie.

De voorganger dient dan de jongen en het meisje te informeren over de plichten en verplichtingen van het echtelijk leven volgens Goeroes leer. Hij dient:

  • om te beginnen, aan de twee uitleg te geven over hun gemeenschappelijke wederzijdse verplichtingen.
  • ze te vertellen hoe ze de liefde tussen de individuele ziel en de Ultieme Ziel kunnen toepassen in hun man-vrouw relatie in het licht van de inhoud van de rondgangs(lavan)-hymnes in de Suhi maat (rag) sectie van de Goeroe Granth Sahib.
  • hen het concept van de toestand van "een enkele ziel in twee lichamen" uit te leggen, te bereiken door liefde.
  • hun te laten in zien hoe ze eenheid met het Onsterfelijke Wezen kunnen bereiken door zich van hun (huishuidelijke) plichten en verplichtingen te kwijten.
  • aan beide te vertellen dat ze hun echtelijke verbinding een middel moeten maken ter vervulling van het doel van de reis van het menselijke bestaan; beide dienen het huwelijksleven zuiver en op de Goeroe georiŽnteerd te leiden.
  • aan de jongen en het meisje individueel hun respectievelijke echtelijke plichten als man en vrouw uit te leggen.
  • de bruidegom te vertellen dat, omdat de familie van het meisje hem gekozen heeft als de meest geschikte partner, hij zijn vrouw dient te zien als zijn betere helft, haar onbevreesd zijn liefde te schenken en alles met haar te delen wat hij heeft. In alle situaties dient hij haar persoon en eer te beschermen, hij dient volledig loyaal aan haar te zijn en hij dient even veel respect en inschikkelijkheid te betrachten naar haar ouders en familie als naar zijn eigen ouders en familie.
  • het meisje (de bruid) te vertellen dat ze zich aan haar man in de echt verbonden heeft in het gewijde bijzijn van de Goeroe Granth Sahib en de congregatie. Ze dient altijd eerbied voor hem te koesteren en zorg voor hem te dragen, hem te beschouwen als heer en meester van haar liefde en trouw; ze dient standvastig te zijn in haar loyaliteit aan hem en hem bij te staan in goede en slechte tijden en in alle omstandigheden (bekend of onbekend). Ze dient de zelfde achting en aanzien te geven aan zijn ouders en familie als ze aan haar eigen ouders en familie zou geven.

De jongen en het meisje dienen te buigen voor de Goeroe Granth Sahib om hun acceptatie van deze instructies te bevestigen. Daarna dient de vader van het meisje of het voornaamste familielid het meisje een einde van de sjerp, die de jongen over zijn schouder draagt, te doen vastpakken en de persoon die zorg draagt voor de Goeroe Granth Sahib (voorganger) dient de stanzas te reciteren die horen bij de huwelijkse rondgang (lavan van de vierde Goeroe in de Suhi muzikale maat sectie van de Goeroe Granth). Na het voorlezen van elke stanza dient de jongen gevolgd door het meisje, die het einde van de sjerp vasthoud, rond de Goeroe Granth Sahib te gaan terwijl de ragis of de congregatie de voorgelezen stanza zingt.

De jongen en het meisje dienen, na elke rondgang, de Goeroe Granth Sahib te eren door op de knieŽen met het voorhoofd de grond aan te raken dan op te staan en te luisteren naar het reciteren van de volgende stanza. Daar er vier rondgangs-stanzas zijn in de betreffende hymne zijn er vier rondgangen waarbij de betreffende stanza word gezongen. Na de vierde rondgang en na het eren van de Goeroe Granth Sahib dienen de jongen en het meisje op de daarvoor aangewezen plaats te gaan zitten en zullen de ragis of de voorganger de eerste vijf en de laatste stanza van de Anand Sahib zingen of voorlezen. Daarna dient de Ardas te worden uitgevoerd om de afsluiting van de Anand (huwelijks)ceremonie te markeren waarna de gewijde pudding zal worden uitgedeeld. 

k. Personen die een ander geloof aanhangen dan het sikh geloof kunnen niet in de echt worden verbonden door middel van de Anand Karay (huwelijksceremonie)

l. Een sikh dient nooit financiŽn in overweging te nemen bij de acceptatie van een partner voor zijn zoon of dochter. 

m. Als de ouders van het meisje, op welke tijd of bij welke gelegenheid dan ook, het huis van hun dochter bezoeken en er staat een maaltijd klaar zullen ze niet aarzelen om er ook te eten. Het niet eten van voedsel in het huis van het meisje is een bijgeloof. De Khalsa is door de Goeroe en het Onsterfelijk Wezen gezegend met een weldaad aan proviand en het laten eten van anderen. De familie van de jongen en het meisje dienen elkaars gastvrijheid te accepteren omdat de Goeroe ze verenigd heeft in een gelijkwaardige relatie.

n. Als de echtgenoot van een vrouw is gestorven mag de vrouw, als ze dat wil en ze een geschikte partner vind, opnieuw trouwen. Voor een sikh man wiens echtgenote is overleden, geld hetzelfde.

o. Het tweede huwelijk kan op dezelfde manier worden ingezegend als het Anand huwelijk, zoals eerder beschreven.

p. In het algemeen zal een sikh geen tweede vrouw/man trouwen zolang zijn/haar eerste vrouw/man nog in leven is.  

q. Een gedoopte sikh behoort zijn of haar echtgeno(o)t(e) ook te laten dopen,
 
 
Artikel XIX - Overlijdensceremonies

a. Als het lichaam van de stervende zich op een bed bevind dient het niet hiervan te worden verwijderd om het op de grond te leggen. Noch dient een aangestoken lamp er naast te worden geplaatst, of een koe te worden aangedragen als gift door hem/haar of voor zijn/haar welzijn of dient welke andere ceremonie, strijdig me de leer van de Goeroe, te worden verricht. Alleen Gurbani mag worden gereciteerd of "Waheguru, Waheguru" mag worden herhaald aan zijn/haar zijde.

b. Als iemand overlijdt dienen de nabestaanden niet te treuren, hun verdriet uit te schreeuwen of zich laten gaan in het zich op de borst kloppen. Om in een stemming tot overgave aan Gods wil te komen is het wenselijk om Gurbani te reciteren of "Waheguru" te herhalen.

c. Hoe jong een overledene ook mag zijn, het lichaam dient te worden gecremeerd. Echter, wanneer crematie niet mogelijk is, dient men er geen moeite mee te hebben om het lichaam toe te kennen aan stromend water of om zich te ontdoen van het lichaam op een andere manier.

d. Voor het tijdstip van de crematie mag niets in overweging worden genomen met betrekking tot dag of nacht.

e. Het lichaam van de overledene dient te worden gewassen en te worden gekleed in schone kleren. Terwijl dat gebeurt mogen de sikh symbolen - Kanga, Kachhehra, Kara, Kirpan, Kesh - niet worden verwijderd. Daarna word het lichaam op een laag houten bed gelegd en Ardas word uitgevoerd voor het vertrek van het lichaam. Het bed (tevens lijkbaar) dient dan te worden opgetild en naar de plaats van crematie te worden gebracht. Hymnes die voor deze gelegenheid geschreven zijn en die een gevoel van onthechting teweeg brengen dienen te worden gereciteerd. Als de plaats van crematie bereikt is dient de brandstapel klaar gemaakt te worden. Dan wordt de Ardas uitgevoerd voor de overgave van het lichaam aan het vuur. Het lichaam dient dan op de brandstapel te worden geplaatst en de zoon of enig ander familielid of vriend van de overledene dient het vuur aan te steken. De congregatie die het afscheid begeleid dient op een gepaste afstand te zitten en te luisteren naar kirtan of onthechtende hymnes te zingen of te reciteren. Zodra de brandstapel volop brand dient de Kirtan Sohila (voorgeschreven avond gebed voor het slapengaan in de SGGS) te worden gereciteerd en Ardas te worden uitgevoerd. (Het doorboren van de schedel een half uur of zo nadat de brandstapel in brand staat met een staaf of iets anders, in het geloof dat dit de bevrijding van de ziel betekend - kapal kriya -, is tegen de leer van de Goeroe Ė gurmat). Daarna dient de congregatie te vertrekken.

Dan dient de onderbroken lezing van de Goeroe Granth Sahib te worden begonnen hetzij thuis of in een nabijgelegen gurdwara, dan, na het reciteren van de zes stanzas van de Anand Sahib en nadat de Ardas, ter nagedachtenis van de overledene is uitgevoerd, dient de karhah prashad (gewijde pudding) te worden uitgedeeld. Het lezen van de Goeroe Granth Sahib dient op de tiende dag voltooit te worden (bhog). Als de lezing niet op de tiende dag voltooid kan worden of men wil dit niet dan kan een andere dag worden gekozen ter tegemoetkoming van de familie. Het lezen van de Goeroe Granth Sahib dient te worden uitgevoerd door leden van het gezin van de overledene in samenwerking met de overige familieleden. Indien mogelijk kan elke avond Kirtan worden gedaan. Na de "tiende dag" rest er geen begrafenis ceremonie meer.  

f. Als de brandstapel is opgebrand dient alle as, inclusief de verbrandde beenderen te worden verzameld en in stromend water te worden verstrooid of ter plekke te worden begraven waarna de grond weer word gelijk gemaakt. Het oprichten van een monument ter nagedachtenis van de overledene op de plek waar de dode is gecremeerd is niet toegestaan.

g. Adh marg (de ceremonie van het breken van de pot gebruikt bij het wassen van het dode lichaam met het slaken van droevige kreten halverwege de weg naar de plaats van crematie), georganiseerde klaagzang door vrouwen, foori (het in rouw zitten op een stro mat voor een bepaalde periode), diva (het brandend houden van een olie lamp 360 dagen na de dood in het geloof dat dit het pad van de dode verlicht), pind (het ritueel schenken van klonten rijstmeel, havermeel, of gestolde melk (khoa) tot tien dagen na de dood), kiria (het ritueel afsluiten van de overlijdings-ceremonie met het serveren van een maaltijd en het doen van offers op de manier van shradh), budha mama (het versieren van de lijkbaar met slingers en het zwaaien met de chaur over de baar) etc. zijn manmat (in tegenspraak met de goedgekeurde voorschriften). Dit geld ook voor het verzamelen van de verbrandde beenderen uit de as van de brandstapel om deze onder te dompelen in de Ganges bij Patalpui (in Kiratpur), bij Kartarpur Sahib of een soortgelijke plek.
 
 

Artikel XX - Andere Riten en Gebruiken

Buiten bovenstaande riten en gebruiken, dient een sikh te bidden voor Gods hulp, bij elke blijde of droeve gebeurtenis, zoals het betrekken van een nieuw huis, het starten van een nieuw bedrijf (winkel), het eerste schoolbezoek van een kind, etc., door middel van het uitvoeren van de Ardas. De essentiŽle elementen van alle riten en ceremonies in Sikhisme zijn het reciteren van Gurbani (sikh Geschriften) en het uitvoeren van de Ardas.

 

 
Hoofdstuk X - Geloof, Naleving, Plichten, Taboes en Ceremonies

Hoofdstuk XII - Onbaatzuchtig werk

 

See Also   :  Zorg terminale stadium & overledenenzorg
              :  Guru Teg Bahadur Ji 
              :  De Sikh Ceremonies
                  :  Wij zijn geen symbolen (Dit is de briefwisseling tussen een zoon
                 ( Jaskirat  - die voor een dilemma stond en wilde weten waarom hij nog
                  steeds de 5Kís zou moeten dragen in de 21e eeuw) en zijn vader.)
 

 

 

 
 

All rights reserved (c) www.sikhs.nl