Sikhs In nederland

     sikhs.nl                                                                                                                                                                                                                      home | contact us | site map  

Luistert allen naar de eeuwige waarheid; degene die lief heeft zal God verkrijgen. -Guru Gobind Singh  

Rehat Maryada: Bijlagen

 

 

 

Bijlage B: Inleiding tot de Engelse versie
 
Omdat de Nederlandse vertaling van de Rehat Maryada in principe een vertaling is van de Engelse versie van de Rehat Maryada vindt u in deze bijlage de Nederlandse vertaling van de inleiding tot de Engelse versie van de Reht Maryada.
Deze werd gepubliceerd door:
 
Secretary, Dharam Parchar Committee
(Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee, Amritsar)  

 

INLEIDING TOT DE ENGELSE VERSIE VAN DE REHT MARYADA

Deze Engelse versie van de Sikh Reht Maryada is een tekstgetrouwe vertaling van het origineel in Punjabi. Vertalingen hebben in het algemeen geen inleiding nodig. Waarom de auteur van deze versie er voor heeft gekozen om een inleiding te schrijven dient, daarom, te worden uitgelegd.

Het vertalen van enig werk is een extreem moeilijk karwei; het vertalen van een wetboek is nog moeilijker, in het bijzonder als de wetten in kwestie morele of religieuze regels of sociale gebruiken bevatten die niet te vermijden subtiele nuances van de metafysica, moraal en sociale filosofie van een religie weergeven. De vertaler wordt in dit geval opgezadeld met een tweeledige verantwoordelijkheid om er voor te zorgen dat de vertaling de volledige zowel als de exacte strekking van het origineel bevat.

In de specifieke context van de Sikh Reht Maryada was dit om twee redenen essentieel. Zoals elk boek van wetten en regels afgekondigd door een religie kan de Engelse versie van de Sikh Reht Maryada gezien worden als de sleutel naar de sikh spirituele en sociale filosofie. Het moet daarom, waarheidsgetrouw, de inzichten van de gerespecteerde auteurs (Gestudeerde mannen met een diepgaand inzicht /  Mannen die een diepgaande studie hebben verricht en die niet alleen gemediteerd hebben op Sikhisme maar die dit ook hebben geleefd en die konden gebruik maken van de collectieve wijsheid van een bijzonder fervente generatie van sikh geestelijken en intellectuelen, nog buiten het groot aantal teksten voor het samenstellen van deze regels) weergeven. Dit alles ongekleurd door de eigen moraal of cognitieve voorkeuren van de vertaler die zijn interpretatie van deze regels, zonder dat hij er zich van bewust is, beÔnvloed mogen/kunnen hebben..

De tweede reden waarom de Engelse versie de volledige en exacte strekking van het origineel moet bevatten is dat met de sikh diaspora over de wereld, de link van sikh migranten, naar andere Indiase staten en vreemde landen, met Punjabi losser wordt. Ook tonen mensen wereldwijd interesse in Sikhisme en sommige zijn deze godsdienst gaan aanhangen. Om uniformiteit te waarborgen en onbedoelde dwalingen te voorkomen, was het absoluut noodzakelijk dat de Engelse versie van de Reht Maryada niet zomaar een vertaling was maar de totale exacte versie van de Reht Maryada.

Om dat te waarborgen heeft de auteur van deze versie zijn uiterste best gedaan om de originele Punjabi tekst letterlijk te vertalen. Daar waar de, in het origineel, gebruikte woorden geen exacte equivalente hadden in het Engels of waar het 'exotische' concepten betrof heeft hij omschrijvende zinnen gebruikt om de ideeŽn over te brengen aan een Engelstalig lezerspubliek. Juist om deze reden heeft hij minutieus aangehaakt bij de originele tekst en voetnoten gebruikt waar uitweidingen nodig waren. Op een of twee plaatsen zijn zinnen ingevoegd. Maar dat was slecht voor het uiteenzetten van de context en nadat hij er zich van verzekerd had dat deze zinnen, niet in het minst, de argumentatie en strekking van de tekst beÔnvloedde.

Met betrekking tot de voetnoten in de voorliggende versie, deze vallen uiteen in twee categorieŽn. De originele (Punjabi) versie had enkele voetnoten. Voor de auteur van deze versie behoorden deze tot de onaantastbare tekst. Ze verschijnen als genummerd in deze versie. De voetnoten toegevoegd door de auteur zijn gemarkeerd met een asterisk. [Opm.Ned.Vert.: Deze voetnoten zijn in de, voor de Nederlandse vertaling gebruikte, Engelse versie opgenomen tussen gebogen en rechte haken ( ) [ ] in de tekst zelf. Dit is in de Nederlandse versie zo overgenomen]

Maar de auteur van deze versie is tamelijk radicaal afgeweken van de indeling van de originele tekst en heeft deze in, geheel zelfbedachte categorieŽn en sub categorieŽn ingedeeld, zonder de tekst te hebben herschikt. Hij geeft in alle bescheidenheid toe dat hij de indeling en classificatie van de originele tekst ietwat verwarrend vond. Hij had het gevoel dat met het indelen van de tekst in Secties, Hoofdstukken en Artikelen het perspectief op de inhoud van de tekst duidelijker en begrijpelijker was. Dus, zonder met de tekst te knoeien en met het behoud van de classificatie naar onderwerp van het origineel, heeft hij de tekst gereorganiseerd in zes secties, dertien hoofdstukken en zeven- en-twintig artikelen. De koppen voor de meeste hoofdstukken waren beschikbaar in de originele tekst. Daar waar dit niet het geval was zijn ze door hem aangebracht.     

En nu een paar opmerkingen die indirect, maar niettegenstaande vitaal relevant, zijn voor de essentie van de missie van de vertaler: Het produceren van een Engelse versie van de Sikh Reht Maryada met het doel om uniformiteit te promoten in de sikh gedragsregels en gebruiken in het belang van diepere religieuze cohesie. De Sikh Reht Maryada, zoals de inleiding tot de originele Punjabi tekst aantoont, is het product van de collectieve Panth-ische kennis. En dat niet alleen; ook enkele van de grootste sikh wetenschappers en geleerden van alle tijden hebben bijgedragen aan - en beraadslaagd over - de inhoud. Daarom dient dit werk voorrang te krijgen voor het geloof en de voorkeur van elke lokale sectie. In een breder verband dient de inhoud van de Reht Maryada genomen te worden als het laatste woord over de zaken die er in behandeld worden. Dat zal zorg dragen voor panthische cohesie. Tenslotte is deze Engelse versie van de Reht Maryada in zekere zin het produkt van een collectief ondernemen. In de tot stand koming heeft niet alleen het beperkte talent voor vertalingen en de arbeid van de vertaler een rol gespeeld maar ook het initiatief genomen door Dr. Surjit Singh Gandhi, die, in feite, voor zich zelf een versie voor de S.G.P.C. had voorbereidt en deze ter beschikking heeft gesteld aan de vertaler -- deze vertaler kan dankbaar bekennen dat hij voor de begeleiding in diverse onderwerpen en voor continue stimulering kon vertrouwen op Principal Satbir Singh, een bekende sikh geleerde en lid van S.G.P.C. en van S. Manjit Singh tijdens wiens ambtstermijn als secretaris van S.G.P.C. de voorbereiding van deze versie ter hand werd genomen. Niet minder waardevol is de bijdragen van diegene die het manuscript hebben doorgenomen om te verzekeren dat het totaal in overeenstemming was met het Punjabi origineel. Gezien de hoge status van deze mensen in het domein van de religieuze leer van het Sikhisme, kan hun goedkeuring van deze Engelse versie van de Reht Maryada het de status van een rechtsgeldige versie geven. Het vergeten van de naam van Mr. Mewa Singh (die nauwgezet het niet al te nette manuscript heeft uitgetypt) in deze context zou een onvergefelijke fout zijn. En tenslotte is, even waardevol in de productie van dit werk, geweest de bijdrage in het overzetten naar lasertype setting door Mr. Gurvinder Singh van Standard Data & Word Processors, Patiala. Een jonge man behept met bijzondere competenties en eindeloos geduld.

Deze vertaler draagt zijn werk nederig op aan all diegene die richtlijnen zoeken in sikh gedragsregels voor zelfontwikkeling of om hun werelds en religieus leven te regelen.

Patiala, 31 Augustus, 1994 - Kulraj Singh

 

Bijlage A: Verklarende woordenlijst

Bijlage C: Het tot stand komen van de Rehat Maryada

 
See Also   :  Hetzij de Hindoe is groot of de Moslim
              :  Bhai Tahru Singh Ji 

 

 

 
 

All rights reserved (c) www.sikhs.nl